SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Fotogaléria - do roku 2022
Odovzdanie hasičského auta 2015
Výročná hasičská schôdza 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2017
Upracme Čelovce 2023
Záhradný chodník v areáli NKP
A
A
A

VZN - 2023

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
10.10.2023
Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2023
Názov Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku
Popis Zverejňujeme návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku na pripomienkovanie občanmi v zmysle § 6 ods. 4 Zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení.
17.2.2023
VZN
Detail dokumentu
Dátum 17.2.2023
Názov VZN
17.1.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Čelovciach
Detail dokumentu
Dátum 17.1.2023
Názov Návrh VZN č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Čelovciach
Popis Pripomienkovanie Návrhu VZN: od 17.1.2023 do 27.01.2023 v zmysle § 6 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. V Čelovciach, 17. 01. 2023 Ing. Martina Gdovinová, MBA starostka obce
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.